Самостални уметници

Списак самосталних уметника можете преузети овде:

КАКО СТЕЋИ СТАТУС САМОСТАЛНОГ УМЕТНИКА И ШТА ТРЕБА УРАДИТИ НАКОН ДОБИЈАЊА СТАТУСА

 • Статус самосталног уметника може да стекне сваки књижевни преводилац који задовољава услове прописане Правилником о ближим условима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврдјивање статуса лица која самосално обављају уметничку или другу делатност у области културе (текст Правилника налази се на овој страници сајта УКПС), без обзира на то да ли је члан УКПС или није.
 • Да би стекао статус самосталног уметника, књижевни преводилац треба да поднесе захтев Статусној комисији УКПС. Захтев се подноси на Обрасцу за доделу / продужетак статуса самосталног уметника. Образац се може скинути са сајта УКПС или узети у секретаријату УКПС, у Француској 7. Образац се попуњава у електронском облику. Попуњен образац треба сачувати као датотеку, одштампати и потписати. Потписан образац се предаје секретару УКПС. Уз образац књижевни преводилац који жели да стекне статус самосталног уметника треба, према Правилнику о ближим условима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврдјивање статуса лица која самосално обављају уметничку или другу делатност у области културе да приложи следеће документе:
 1. изјаву дату под моралном и материјалном одговорношћу да се уметничком или другом делатношћу бави професионално и самостално у виду занимања и да није обавезно социјално осигуран по другом основу;
 2. очитану личну карту (уколико лична карта има чип) или фотокопију личне карте;
 3. фотокопију доказа о последњем завршеном степену школовања или високом, вишем или средњем образовању одговарајућег образовног профила (диплома, уверење, сведочанство и сл);
 4. уверење о оствареном радном стажу издато од стране надлежне филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;
 5. податке о адреси и контактима;
 6. доказе о професионалном раду: уговоре, потврде уметничких установа и других носилаца посла, програме, плакате, критике, рецензије, исечке из штампе, објаве на интернету и друге релевантне доказе;
 7. друга потребна документа по захтеву репрезентативног удружења (фотокопија радне књижице, фотокопија војне књижице и друга документа која су значајна за регулисање социјалних права подносиоца);

Поред наведених докумената књижевни преводилац треба да достави Статусној комисији једно или више дела која је превео и изворнике с којих их је превео.

– Након што Статусна комисија одобри захтев за добијање статуса самосталног уметника, Секретаријат УКПС издаће књижевном преводиоцу Решење о додели статуса лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе (у једном примерку) и Уверење о статусу самосталног уметника – књижевног преводиоца (у три примерка).

– Пошто добије поменуте документе, књижевни преводилац треба да изврши пријаву на обавезно социјално осигурање. То се може урадити у Фонду ПИО или у Републичком Фонду за здравствено осигурање.

Пријављивање у Фонду ПИО:

– Са Уверењем о статусу самосталног уметника књижевни преводилац треба да оде у Фонд ПИО (у Београду – Немањина 30, адресе фонда у другим градовима потражити на сајту Фонда ПИО (www.pio.rs/lat/ ) и да се пријави. Поступак је следећи: по уласку у Фонд треба узети број на апарату за издавање бројева, а потом се с тим бројем јавити на одговарајући шалтер за пријаву осигурања. Службенику на шалтеру треба предати Уверење о статусу самосталног уметника – књижевног преводиоца. Службеник ће завести пријаву и издаће књижевном преводиоцу оверену потврду о пријави на обавезно социјално осигурање на обрасцу М-А (с печатом Фонда). Преводилац треба да фотокопира тако оверен образац М-А пошто ће фотокопију морати да преда у Пореској управи. Оригинал обрасца М-А треба да задржи и сачува.

– Са овереним обрасцем М-А, затим са Уверењем о статусу самосталног уметника – књижевног преводиоца и с попуњеним обрасцем ППД СУ (у 2 примерка) књижевни преводилац треба да оде у Пореску управу на својој општини и да се пријави код референта за самосталне уметнике. Том референту треба да преда фотокопију обрасца М-А, Уверење о статусу самосталног уметника – књижевног преводиоца и два попуњена обрасца ППД СУ. Референт ће завести пријаву књижевног преводиоца и вратити му један оверен образац ППД СУ. Тај примерак обрасца ППД СУ књижевни преводилац треба да фотокопира, а фотокопију треба да преда секретару УКПС. Оригинал треба да задржи и сачува. Образац ППД СУ може се скинути са сајта Пореске управе (рубрика Предузетници, подрубрика Пореске пријаве и обрасци) http://www.poreskauprava.gov.rs/preduzetnici/poreske-prijave-i-obrasci.html, а може се преузети и преко линка: http://www.cekos.rs/obrazac-ppd-su-samostalni-umetnici . Поред тога, образац се може подићи и у секретаријату УКПС, али и у Пореској управи, код надлежног референта (Референт за самосталне уметнике).

Напомена: у појединим општинама референт ће затражити од књижевног преводиоца да пореску пријаву преда у писарници. У том случају службеник у писарници вратиће књижевном преводиоцу један оверен примерак обрасца ППД СУ. У погледу свега осталог поступак је исти.

– Са трећим Уверењем о статусу самосталног уметника, са обрасцем М-А, овереним у Фонду, и са овереним обрасцем ППД СУ књижевни преводилац треба да оде у Републички завод за здравствено осигурање на својој општини (РФЗО) и да се јави на шалтер за издавање и продужење здравствене књижице. На основу обрасца М-А овереног у Фонду ПИО и Уверења о статусу самосталног уметника службеник Републичког фонда за здравствено осигурање треба да изда књижевном преводиоцу здравствену књижицу и да је овери.

Напомене:

 1. Књижевни преводилац треба да се пријави у Фонду ПИО пре датума од ког је у статусу самосталног уметника. Другим речима, ако, рецимо, у Уверењу о статусу стоји да књижевни преводилац самостално обавља послове књижевног преводјења од 1. јула, он треба да се у Фонду ПИО пријави најкасније 30. јуна.
 2. У свакој фази пријављивања књижевни преводилац треба да има унапред припремљене фотокопије докумената за случај да службеници Фонда ПИО, Пореске управе или РФЗО пожеле да их задрже.

КАКО НАПУСТИТИ СТАТУС САМОСТАЛНОГ УМЕТНИКА

Књижевни преводилац који из неког разлога жели или мора да се одрекне статуса самосталног уметника (уколико се запосли, пензионише итд.), треба да уради све што је урадио кад је добио статус – само што уместо Уверења о статусу самосталног уметника треба да у Фонд ПИО и у Пореску управу однесе Одјаву из статуса. Одјаву узима у Секретаријату УКПС и с њом оде у Фонд ПИО. Тамо, на истом шалтеру на ком се пријавио, предаје службенику Фонда Одјаву из статуса, на основу које му службеник Фонда издаје Одјаву са обавезног социјалног осигурања, исто тако на обрасцу М-А. Са обрасцем М-А, Одјавом из статуса и попуњеним Обрасцем ППД СУ књижевни преводилац треба да оде у Пореску управу, код референта за самосталне уметнике. У зависности од општине, референт ће му издати Решење о коначном задужењу – на лицу места, или после извесног времена (које се може мерити месецима). Пошто обави све наведене радње, књижевни преводилац је слободан да изврши пријаву на обавезно социјално осигурање по другом основу – по основу запослења или пензионисања.

ПРОМЕНА ПРЕБИВАЛИШТА

Књижевни преводилац који промени место пребивалишта мора да уради све што је наведено у претходном пасусу, с тим што поред Одјаве треба да узме у Секретаријату УКПС Потврду о промени адресе и ново Уверење о статусу самосталног уметника. С тим документима у Фонду ПИО о истом трошку треба да изврши одјаву са обавезног социјалног осигурања и пријаву на обавезно социјално осигурање. Одјаву са обавезног социјалног осигурања (на обрасцу М-А), поред Одјаве из статуса и два попуњена обрасца ППД СУ, треба да однесе референту за самосталне уметнике у општини на којој се водио пре промене места пребивалишта, а Пријаву на обавезно социјално осигурање, ново Уверење о статусу самосталног уметника и два попуњена обрасца ППД СУ референту за самосталне уметнике у општини на коју се преселио. Референт за самосталне уметнике у општини на којој се књижевни преводилац водио пре промене места пребивалишта треба да изда књижевном преводиоцу Решење о коначном задужењу и да му врати један оверен Образац ППД СУ. Референт у општини на коју се књижевни преводилац преселио треба да изда књижевном преводиоцу Решење о аконтационом задужењу и да му изда један оверен Образац ППД СУ. И у једном и у другом случају то се може десити одмах, а може и после неколико месеци. Када књижевни преводилац добије Решење о аконтационом задужењу, дужан је да фотокопију тог решења достави Секретаријату УКПС. Уколико то не учини, УКПС неће бити у могућности да му уплаћује доприносе. Године 2018. Пореска управа је увела промењив позив на број за уплату доприноса, који се налази у Решењу и који је неопходно доставити Секретаријату УКПС.

Напомене:

 1. Књижевни преводилац треба да се пријави у Фонду ПИО пре датума од ког је у статусу самосталног уметника. Другим речима, ако, рецимо, у Уверењу о статусу стоји да књижевни преводилац самостално обавља послове књижевног преводјења од 1. јула, он треба да се у Фонду ПИО пријави најкасније 30. јуна.
 2. У свакој фази пријављивања књижевни преводилац треба да има унапред припремљене фотокопије докумената за случај да службеници Фонда ПИО, Пореске управе или РФЗО пожеле да их задрже.

ПРЕПОРУЧЕНА ЦЕНА

Препоручена цена УКПС за превод са страног на српски језик износи 10 евра по преводилачкој страници (1800 словних знакова са проредима), или 160 евра по табаку (16 страница). За превод са српског на страни језик препоручује се двоструко већа тарифа.

Образац захтева за добијање или обнову статуса самосталног уметника можете преузети овде:

ППД-СУ образац можете преузети овде: