ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА САМОСТАЛНЕ УМЕТНИКЕ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА САМОСТАЛНЕ УМЕТНИКЕ
26/01/2024

УКПС подсећа самосталне уметнике на две годишње обавезе.

1. До 15. фебруара неопходно је предати пореску пријаву у општинској Пореској управи. Пријава се предаје на обрасцу ППД-СУ, који се налази у прилогу. Прилажемо Образац који се може попунити преко компјутера и Образац који се попуњава руком. Образац који се попуњава преко компјутера можете сачувати и користити га сваке године уколико измените податке које треба изменити. Образац, исто тако, можете преузети са сајта Пореске управе http://www.poreskauprava.gov.rs/preduzetnici/poreske-prijave-i-obrasci.html (рубрика Пореске пријаве и обрасци), или директно, преко линкова http://www.infuse.co.rs/obrasci/o_ppd_su.pdf и http://www.cekos.rs/obrazac-ppd-su-samostalni-umetnici , можете га добити у Пореској управи, или у Секретаријату УКПС. У Пореску управу носе се два попуњена обрасца ППД-СУ, један остаје тамо, а други вам враћају након што га овере и заведу. Уз образац ППД-СУ потребно је приложити и извештај о примањима, који се узима у банци где имате рачун. Овај извештај можете преузети и са сајта уколико сте пријављени за електронско банкарство. У појединим општинама референт за самосталне уметнике захтева да му уз образац ППД-СУ предате и Потврду о висини прихода и плаћеном порезу по одбитку (образац ППП ПО). Ту потврду је дужан да вам изда послодавац до 31. јануара текуће године (према Закону о пореском поступку и пореској администрацији). Уколико сте током године радили за више послодаваца, Пореској управи морате предати Потврде од свих њих. Подсећамо вас да у обрасцу ППД-СУ под тачком 4. треба заокружити подтачку 4.1.1. Податке о Удружењу које је неопходно унети у образац дајемо у наставку, а можете их наћи и у приложеном Обрасцу ППД СУ који се попуњава преко компјутера.

УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИХ ПРЕВОДИЛАЦА СРБИЈЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНО УДРУЖЕЊЕ У КУЛТУРИ

УКПС

Адреса УКПС: Француска 7, 11000 Београд

ПИБ: 102419896

Матични број:  07062206

Наведене документе треба да предате на писарници ваше општинске Пореске управе. Ако вам послодавац није доставио Потврду о висини прихода, можете пореску пријаву предати на писарници и без ње, а после, ако референт буде тражио, доставите му је.

Против уметника који до 15. фебруара текуће године не предају у Пореској управи образац ППД СУ могу бити поднете прекршајне пријаве. За овај прекршај предвиђене су велике казне.

2. До 1. марта неопходно је послати на нови мејл Секретаријата Удружења књижевних преводилаца Србије sekretarijat@ukps.rs скениране у ПДФ формату следеће документе:

а. Оверену пореску пријаву на обрасцу ППД-СУ.

б. Листинг (Консолидовани упит стања по свим рачунима – пожељно и аналитички и синтетички) из Пореске управе за целу 2023. годину са уплатама које је УКПС извршио на рачун самосталног уметника (листинг се узима код службе Ваш порезник).

Статусна комисија је 23. фебруара 2017. године обавестила самосталне уметнике – књижевне преводиоце о томе да је Министарство културе 30. јануара 2017. донело Правилник о критеријумима за стицање статуса самосталног уметника за све културне делатности (Правилник о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе). Према новом правилнику ревизија статуса обавља се сваке четврте године, што значи да су самостални уметници, да би им статус био продужен, дужни да за четири године објаве четрдесет табака прозног превода или четири хиљаде преведених стихова.

Према новом правилнику, самостални уметник који је напунио тридесет година (мушкарци), односно двадесет пет година стажа (жене) не мора да у захтеву за продужење статуса уноси податке о свом преводилачком учинку уколико достави Удружењу потврду из ПИО фонда о оствареном стажу.

Самостални уметници који су статус стекли почетком 2024. године не морају овом приликом да подносе Статусној комисији ништа.

Молимо вас да на време извршите своје обавезе и да у назначеном року доставите Статусној комисији потребне документе.

Обавештавамо вас такође да је УКПС свим самосталним уметницима који су били на списку за целу 2023. годину уплатио доприносе за пензионо и здравствено осигурање за сва четири квартала 2023. године. Доприноси су, као и претходне године, уплаћивани по минималној основици.

Овом приликом вас подсећамо да је чланарину могуће уплатити и електронским путем.

Подаци за уплату чланарине електронским путем су у наставку.

Чланарина за 2023. годину износи 1.500,00 динара.

Број рачуна УКПС за уплату чланарине је

205-0000000231709-63 Komercijalna banka

Прималац је УКПС, Француска 7, 11000 Београд

Шифра плаћања је 289 за електронско плаћање,

Поље број модела треба оставити празно. Уколико уплату није могуће извршити на тај начин, у поље број модела треба уписати број 99

Позива на број нема

Уплату можете извржити и преко QR кода, који се налази на сајту УКПС https://www.ukps.rs/clanarina/

ВАЖНА НАПОМЕНА БРОЈ 1:

Извештај о преводилачком учинку за претходну годину не треба више достављати Удружењу сваке године већ сваке четврте године, када се врши ревизија статуса, односно провера испуњености услова за статус.

ВАЖНА НАПОМЕНА БРОЈ 2:

Пореске управе почетком године шаљу решења о аконтационом и коначном задужењу на адресе самосталних уметника. Као и сваке године, неопходно је да сви самостални уметници на време доставе Удружењу фотокопију аконтационог решења за 2024. годину – пошто без података из тог решења УКПС неће моћи да уплати самосталним уметницима доприносе у 2025. години. Аконтационо решење треба да скенирате и пошаљете електронским путем на адресу УКПС ukps@ukps.rs . Аконтационо решење треба да буде скенирано цело, и то као један документ.

Молимо да не шаљете решења сликана мобилним телефоном у ЈПГ формату.  

Календар догађаја