У складу са чланом 36. Статута удружења књижевних преводилаца Србије и у складу са чланом 11., 12. и 78. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др. закон), скупштина Удружења књижевних преводилаца Србије на седници одржаној 17.06.2023 године у Београду, усвојила је нови Статут Удружења

Статут

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Удружење књижевних преводилаца Србије репрезентативно удружење у култури (у даљем тексту: Удружење) јесте добровољно, невладино и недобитно удружење књижевних преводилаца, оформљено ради остваривања заједничких циљева и интереса.

Удружење има статус репрезентативног удружења у култури за територију Републике Србије, утврђен решењем Министарства културе и информисања Републике Србије 022-05-32/2011-06 од 20.10.2011 године, објављен у Сл. гласнику Републике Србије број 82 од 04.11.2011 године, и решењем Министарства културе и информисања Републике Србије 022-05-3/2019-03 од 14. Јануара 2019 године, објављен у Службеном гласнику број 15 од 08.03.2019 године.

Чланом 57. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021) Удружење је обавезано да уз назив дода речи репрезентативно удружење у култури.

Члан 2.

Назив Удружења је: Удружење књижевних преводилаца Србије репрезентативно удружење у култури.  

Скраћени назив удружења је: УКПС.

Седиште Удружења је у Београду, улица Француска 7.

Удружење делује на територији Републике Србије.

Удружење има својство правног лица.

Члан 3.

Удружење има печат округлог облика на којем пише: Удружење књижевних преводилаца Србије репрезентативно удружење у култури, а у средини печата налази се амблем Удружења.

Амблем Удружења књижевних преводилаца Србије репрезентативног удружења у култури је изглед стилизоване затворене књиге.

Члан 4.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовним обавештењима чланства у вези са активностима Удружења непосредно, преко званичне интернет странице Удружења или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност или на други примерен начин.

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА

Члан 5.

Удружење унапређује књижевнопреводилачку делатност:

 • штити професионална, материјална и морална права књижевних преводилаца и заступа њихове интересе;
 • доприноси успостављању и ширењу веза са културама других народа;
 • доприноси ширењу књиге и културе уопште;
 • приређује књижевне скупове, салоне и трибине, домаће и међународне манифестације, обележава јубилеје и значајне догађаје у култури;
 • заступа интересе књижевних преводилаца тако што штити слободу књижевног преводилаштва и залаже се за повољан материјални и друштвени положај  књижевних преводилаца у Републици Србији;
 • води бригу о заштити књижевнопреводилачких моралних и имовинских ауторских права;
 • сарађује са удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству, развија међународну културну и књижевнопреводилачку сарадњу;
 • утврђује статус лица које обавља уметничку или другу делатност у области културе за подручје књижевног преводилаштва;
 • води евиденцију лица која обављају уметничку или другу делатност у области културе за подручје књижевног преводилаштва;
 • води регистар лица која обављају уметничку или другу делатност у области културе за подручје књижевног преводилаштва.
 • издаје члановима уверења о чланству

Члан 6.

Циљеви и задаци Удружења се остварују:

 • путем непосредне активности чланова;
 • кроз рад органа Удружења;
 • на други примерен начин.

Члан 7.

За ефикасније остваривање својих циљева и задатака Удружење може, у складу са законом, да:

 • организује преводилачке сусрете, саветовања, трибине, салоне, преводилачке вечери, предавања, радионице, семинаре, стручно усавршавање, студијска истраживања и путовања у земљи и иностранству;
 • издаје периодичне публикације и остварује другу издавачку делатност;
 • оснива задужбине, фондове и фондације, преводилачке колоније;
 • прихвата и извршава легате;
 • установљује и додељује преводилачке награде и посебна признања за најуспелије преводе и радове о превођењу, као и награде за животно дело заслужним преводиоцима Србије;
 • образује стручна тела за вештачење у судским споровима у вези са квалитетом и ауторством превода, као и у споровима који се могу јавити међу преводиоцима;
 • обавештава јавност о својој делатности;
 • обавља друге потребне делатности у складу са законом.

III ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА

Члан 8.

Удружење обавља делатност струковних удружења:

–           9412 – Делатности струковних удружења

IV САРАДЊА УДРУЖЕЊА СА СРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 9.

Удружење књижевних преводилаца Србије репрезентативно удружење у култури може бити члан сродне организације или удружења у земљи и иностранству.

Одлуку о приступу доноси Управни одбор Удружења.

V ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА

Члан 10.

Члан Удружења може бити преводилац, држављанин Србије, који има објављен бар један успешан превод књижевног дела или дела из друштвених наука, чији обим не може бити мањи од 20 ауторских табака или 2000 стихова.

Кандидат је дужан да уз молбу за пријем и радове приложи и изворнике са којих су радови преведени.

О пријему у чланство одлучује Управни одбор, који о томе обавештава Скупштину.

Право преводиоца на стицање и остваривање статуса самосталног уметника остварује се према посебним мерилима у складу са Законом о култури и прописима донетим на основу овог закона.

Књижевни преводилац може стећи статус самосталног уметника подношењем захтева Удружењу за стицање статуса самосталног уметника у складу са Законом о култури и подзаконским актима донетим на основу овог закона.

Члан 11.

Поред редовних чланова, Удружење књижевних преводилаца Србије репрезентативно удружење у култури може имати и почасне чланове.

За почасне чланове могу бити изабрани истакнути књижевни преводиоци, јавни и културни радници из земље и иностранства који својом делатношћу знатно унапређују положај књижевног преводилаштва и доприносе афирмацији књижевног преводилаштва у земљи и иностранству.

Почасни чланови немају право гласа на седницама скупштине и не учествују у редовном раду удружења, али имају право да дају предлоге и сугестије од значаја за рад удружења.

О њиховом пријему одлучује Управни одбор и о томе обавештава Скупштину на првој наредној седници.

УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА САМОСТАЛНОГ УМЕТНИКА

Члан 12.

Удружење књижевних преводилаца Србије репрезентативно удружење у култури у складу са Законом о култури (Сл. гласник РС бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исп., 6/2020, 47/2021 и 78/2021) и Правилником о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе:

 • утврђује својство лица које самостално обавља уметничку делатност – самосталног уметника – за лица која се баве књижевним превођењем и то: уметничке прозе, поезије есејистике, филозофије и хуманистичких наука;
 • води евиденцију за лица за која је утврдило да имају статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе и издаје уверење о чињеницама уписаним у евиденцију.

Уметник, у складу са законом, јесте физичко лице које ствара ауторска дела из области уметничке делатности или изводи уметничка и ауторска дела из области уметничке делатности. Самостални уметник јесте физичко лице које самостално, у виду занимања, обавља уметничку делатност и коме је репрезентативно удружење у култури утврдило статус лица које самостално обавља уметничку делатност у области културе.

Члан 13.

Члан Удружења  има права и обавезе:

 • да преводи књижевна дела и доприноси унапређењу књижевног преводилаштва;
 • да својом делатношћу у Удружењу непосредно и одговорно доприноси остваривању циљева и задатака Удружења;
 • да може да учествује у свим делатностима и пројектима Удружења;
 • да може да бира и да буде биран у све органе Удружења;
 • да активно учествује у остваривању циљева и задатака  Удружења;
 • да редовно уплаћује чланарину;
 • дапоштује одлуке Удружења у складу са законом;
 • да води рачуна о угледу Удружења.

Члан 14.

Чланство у Удружењу престаје:

 • иступањем – по вољи члана подношењем писмене оставке Управном одбору Удружења;
 • искључењем – због напуштања циљева и задатака Удружења или нарушавања угледа Удружења;
 • брисањем – услед неплаћања чланарине у току пет година;
 • смрћу.

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор простом већином гласова.

Против ове одлуке дозвољена је жалба Скупштини Удружења.

VI ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 15.

Органи Удружења су:

 1. Скупштина;
 2. Управни одбор;
 3. Надзорни одбор;
 4. Суд части;
 5. Статусна комисија.

За функционалнији рад Удружења оснивају се, по потреби, сталне и повремене комисије, одбори и жирији, чији се рад уређује посебним правилницима.

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

Члан 16.

Скупштина Удружења књижевних преводилаца Србије репрезентативног удружења у култури је највиши орган Удружења. Скупштину удружења чине сви чланови Удружења са правом гласа.

Надлежност Скупштине:

 • бира чланове органа Управног одбора, Надзорног одбора и Суда части;
 • доноси статут и измене и допуне статута Удружења, на предлог Управног одбора;
 • одлучује о оснивању и укидању органа Удружења;
 • усваја извештај о раду Управног одбора и годишњи финансијски извештај;
 • разматра извештај Управног одбора о пријему нових чланова;
 • разматра и усваја извештаје о раду органа Удружења;
 • доноси пословник о свом раду;
 • одлучује о имовини Удружења;
 • доноси одлуку о чланарини;
 • разматра актуелне проблеме преводилаштва;
 • расправља и одлучује о жалбама чланова Удружења;
 • разматра и друга питања предвиђена законом, овим Статутом и другим актима Удружења књижевних преводилаца Србије репрезентативног удружења у култури;
 • доноси одлуку о престанку рада Удружења књижевних преводилаца Србије, репрезентативног удружења у култури и одлучује о његовој имовини.

Члан 17.

Редовна Скупштина Удружења одржава се сваке године.

Редовну Скупштину сазива Председник управног одбора Удружења, на свој предлог или на предлог Управног одбора Удружења.

Поред редовне Скупштине удружење може одржавати и ванредне Скупштине.

Предлог за сазивање ванредне Скупштине могу поднети Председник управног одбора Удружења или Управни одбор Удружења или 50 чланова Удружења који поднесу образложени захтев у писаном облуку Управном одбору Удружења.

Ванредну скупштину Удружења Председник управног одбора Удружења мора сазвати у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање.

Изборна Скупштина на којој се бирају органи Удружења (Управни одбор, Надзорни одбор и други органи које бира Скупштина) сазива се сваке четврте године на предлог  Председника управног одбора Удружења или Управног одбора.

Члан 18.

Скупштину сазивају и припремају председник Управног одбора и Управни одбор.

О одржавању седница скупштине чланови удружења биће обавештени писменим путем најмање недељу дана пре одржавања Скупштине путем мејла или преко званичне интернет странице Удружења.

Члан 19.

Скупштина заседа и одлучује пуноважно ако је присутна најмање половина чланова Удружења књижевних преводилаца Србије репрезентативног удружења у култури. Уколико на овај начин није постигнут кворум ни после тридесет минута од заказаног почетка, Скупштина пуноважно заседа и одлучује са присутним бројем активних чланова и доноси одлуке простом већином.

Седница скупштине удружења изузетно се може одржати и електронским путем (путем видео линка, преко телефона, зума, тимса и других средстава електронске комуникације). Одлуку о одржавању електронске седнице Скупштине доноси Управни одбор и о томе обавештава чланове.

Члан 20.

Седницама Скупштине председава Радно председништво које се састоји од 3 (три) члана и које чине Председник и два члана, а које бира Скупштина на основу предлога председника Управног одбора или лица које он овласти.

Радно председништво утврђује дневни ред Скупштине и на седницама скупштине стара се о поштовању Статута Удружења и Пословника о раду.

Гласање за све изборне функције по одлуци Скупштине може да буде јавно или тајно, о чему одлучује Скупштина јавним изјашњавањем.

Седници Скупштине, уколико је то потребно – за решавање одређених питања и проблема, ради унапређења положаја књижевних преводилаца или ради информисања чланова Удружења – могу на позив председника Управног одбора присуствовати стручна лица која располажу потребним знањем и искуством, а која нису чланови Удружења.

О раду Скупштине води се записник који потписују записничар и председник Радног председништва Скупштине.

УПРАВНИ ОДБОР

Члан 21.

Управни одбор је извршни орган Удружења.

Управни одбор има 11 (једанаест) чланова.

Чланове управног одбора бира Скупштина удружења, на изборној редовној седници.

Мандат чланова Управног одбора траје четири годинеса могућношћу поновног избора.

У случају да неком члану Управног одбора престане мандат пре истека рока на који је изабран (смрт, оставка итд.), Управни одбор може кооптирати новог члана, чији избор потврђује прва наредна годишња Скупштина.

Места чланова Управног одбора који поднесу оставку попуњавају се сходно редоследу кандидата за чланове одговарајућег органа према броју добијених гласова на последњој изборној седници Скупштине.

Скупштина може и да опозове члана Управног одбора, за време трајања његовог мандата уколико грубо повреди одредбе овог статута.

Уколико Скупштина опозове члана Управног одбора, замениће га лице које ће том приликом уместо њега Скупштина изабрати, а уколико то не учини на датој седници, примењују се правила из става 6. овог члана.

Члан 22.

На првом конститутивном састанку Управног одбора, чланови управног одбора бирају председника, потпредседника и секретара Управног одбора.

За председника, односно потпредседника, бира се лице које је афирмисани преводилац, а својим стручним знањем јемчи остваривање задатака Удружења.

За секретара бира се лице које својим познавањем административних послова и вештином да их обавља јемчи остваривање оних задатака Удружења за које су поменута знања и вештине потребни.

Радом Управног одбора руководи председник Управног одбора.

Председник Управног одбора представља и заступа Удружење, стара се о извршавању одлука Скупштине и Управног одбора и извршава друге послове који су му стављени у надлежност Статутом и нормативним актима Удружења. У одсуству председника Управног одбора, Удружење може заступати и представљати потпредседник Управног одбора или члан Управног одбора кога овласти председник, а у случају његове спречености да то учини, Управни одбор ће именовати лице овлашћено за заступање.

Председник и секретар Управног одбора су овлашћена лица за потписивање финансијских докумената и за свој рад су одговорни Управном одбору.

У одсуству председника Управног одбора радом Управног одбора руководи потпредседник или други члан Управног одбора кога овластипредседник.

Члан 23.

Управни одбор одлучује на седницама ако је присутно најмање 6 (шест) чланова.

Све одлуке Управног одбора доносе се простом већином гласова присутних чланова Управног одбора.

Седнице Управног одбора одржавају се по потреби. Седнице Управног одбора могу да се одрже преко електронске поште, телефонским путем уз тонски запис разговора, или преко других средстава електронске комуникације.

Седница која је одржана на начин из одредбе претходног става верификује се на следећој редовној седници Управног одбора, на којој ће се усвојити записник са седнице, с тим што се у записнику мора навести да је седница одржана на начин из претходног става овог члана.

Управни одбор одлучује већином гласова присутних чланова. У случају једнаке поделе гласова, одлучујући глас има Председник управног одбора Удружења.

Управни одбор по правилу доноси одлуке јавним гласањем, осим ако се за поједина питања не одлучи да се изјашњава тајним гласањем.

За решавање одређених питања и проблема и ради унапређења положаја књижевних преводилаца, Управни одбор може донети одлуку да седницама Управног одбора присуствују стручна лица која располажу потребним знањем и искуством.

Члан 24.

Управни одбор:

 • спроводи одлуке и закључке Скупштине Удружења;
 • води текуће послове Удружења, у складу са законом и циљевима и задацима Удружења;
 • предлаже сазивање Скупштине Удружења и припрема Скупштину;
 • предлаже Скупштини измене и допуне Статута;
 • доноси одлуку о пријему нових чланова у Удружење;
 • одобрава завршни рачун;
 • предлаже и извршава финансијски план и Скупштини подноси на усвајање завршни рачун;
 • бира секретара Управног одбора;
 • бира председника и потпредседника Управног одбора;
 • доноси одлуку о висини препоручене цене за књижевни превод;
 • одлучује о награди за животно дело, установљава награде и признања и бира жирије за доделу преводилачких награда;
 • одлучује о формирању жирија, одбора, комисија и бира њихове чланове;
 • доноси правилнике о раду жирија, одбора, комисија;
 • бира чланове сталних или повремених жирија, одбора, комисија итд.;
 • предлаже оснивање, односно укидање гласила Удружења, доноси оснивачки акт и бира главне и одговорне уреднике;
 • одлучује о односима Удружења са другим међународним организацијама;
 • одлучује о удруживању у савезе;
 • ангажује, по закону, повремено или стално запослена лица, за обављање стручних, административних, финансијских и других помоћних послова;
 • одлучује о финансијском пословању Удружења;
 • поверава посебне функције својим члановима;
 • организује разне акције и манифестације Удружења.
 • доноси друге опште акте.

Члан 25.

За сва значајнија питања из свог делокруга Управни одбор образује следећа радна тела и бира њихове чланове:

 • Статусна комисија;
 • Одбор за међународну сарадњу и БЕПС;
 • Одбор за преводилачки салон и књижевне трибине;
 • Жирије за награде.

Управни одбор бира чланове тела, комисија, одбора, жирија и доноси правилнике о њиховом раду.

Управни одбор разматра извештаје жирија, комисија и одбора који су одговорни за свој рад Управном одбору.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 26.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина Удружења.

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године са могућношћу поновног избора.

Надзорни одбор врши надзор над законитошћу рада свих органа Удружења књижевних преводилаца Србије репрезентативног удружења у култури у складу са Статутом и важећим прописима.

Надзорни одбор врши интерни надзор и контролу материјално-финансијског пословања у складу са важећим прописима.

Надзорни одбор одлучује пуноважно уколико је присутна већина његових чланова, а одлуке доноси простом већином гласова укупног броја чланова.

Седнице Надзорног одбора одржавају се по потреби. Седнице Надзорног одбора могу да се одрже преко електронске поште, телефонским путем уз тонски запис разговора, или преко других средстава електронске комуникације.

О уоченим неправилностима Надзорни одбор обавештава Управни одбор Удружења књижевних преводилаца Србије репрезентативног удружења у култури и предлаже предузимање потребних мера.

СУД ЧАСТИ

Члан 27.

Суд части  има три члана које бира Скупштина Удружења.

Мандат чланова Суда части траје 4 (четири) године са могућношћу поновног избора.

Суда части одлучује пуноважно уколико је присутна већина његових чланова, а одлуке доноси простом већином гласова укупног броја чланова.

Седнице Суда части одржавају се по потреби. Седнице Суда части могу да се одрже преко електронске поште, телефонским путем уз тонски запис разговора, или преко других средстава електронске комуникације.

Задаци Суда части:

 • разматра поступке чланова који су својим јавним или приватним деловањем нарушили углед Удружења и предлаже Управном одбору мере које би према тим члановима требало применити.
 • разматра поступке чланова који су својим јавним или приватним деловањем нарушили углед других чланова Удружења и предлаже Управном одбору мере које би према тим члановима требало применити.
 • разматра огрешења чланова Удружења о радни морал књижевнопреводилачке професије и предлаже Управном одбору мере које би према тим члановима требало применити.
 • разматра међусобне несудске спорове између чланова Удружења и предлаже

начине разрешења тих спорова.

 • разматра оптужбе чланова Удружења на рачун других чланова Удружења и даје мишљење о основаности тих оптужби и, у случају њихове основаности, предлаже Управном одбору мере за решавање настале ситуације.

СТАТУСНА КОМИСИЈА

Члан 28.

Статусну комисију чини 5 (пет) чланова, афирмисаних књижевних преводилаца, чији мандат траје четири године са могућношћу поновног избора. Исто лице може поновно именовано за члана Комисије.

Чланове статусне комисије бира Управни одбор Удружења.

Статусна комисија решава захтеве за стицање и одржавање статуса самосталног уметника, стара се о члановима Удружења са тим статусом у складу са Законом о култури и подзаконским актима донетим на основу овог закона.

Седнице Статусне комисије одржавају се по потреби. Седнице Статусне комисије могу да се одрже преко електронске поште, телефонским путем уз тонски запис разговора, или преко других средстава електронске комуникације.

ОДБОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И БЕПС

Члан 29.

Одбор чини 7 (седам) чланова који успостављају међународну сарадњу, старају се о гостовању страних преводилаца у нашој земљи, о упућивању наших преводилаца у иностранство и организују традиционалне Међународне преводилачке сусрете.

Чланове Одбора бира Управни одбор Удружења на период од 4 (четири године).

Чланови Одбора између себе бирају председника и секретара. Одлуке одбор доноси већином гласова.

Седнице Одбора за међународну сарадњу и БЕПС одржавају се по потреби. Седнице Одбора за међународну сарадњу и БЕПС могу да се одрже преко електронске поште, телефонским путем уз тонски запис разговора, или преко других средстава електронске комуникације.

Управни одбор Удружења доноси правилник о раду Одбора за међународну сарадњу и БЕПС.

ОДБОР ЗА ПРЕВОДИЛАЧКИ САЛОН И КЊИЖЕВНЕ ТРИБИНЕ

Члан 30.

Одбор чине три угледна преводиоца који планирају и организују одржавање преводилачких салона и књижевних трибина.

Чланове Одбора бира Управни одбор удружења на период од 4 (четири године).

Чланови Одбора између себе бирају председника.

Седнице Одбора за преводилачки салон и књижевне трибине одржавају се по потреби. Одлуке Одбор доноси већином гласова.

Седнице Одбора за преводилачки салон и књижевне трибине могу да се одрже преко електронске поште, телефонским путем уз тонски запис разговора, или преко других средстава електронске комуникације.

Управни одбор Удружења доноси правилник о раду Одбора за преводилачки салон и књижевне трибине.

VII МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 31.

Финансијска средства за рад  Удружења су:

 • средства која Удружење добија из буџета Републике Србије, Града и Општине, из фондова и других организација, за одређене намене;
 • сопствена средства (чланарина, приходи од издавачке и других делатности);
 • средства донатора  и спонзора;
 • добровољни прилози, поклони и завештања;
 • други извори, у складу са законом.

За своје обавезе Удружење књижевних преводилаца Србије репрезентативно удружење у култури одговара целокупном својом имовином.

Имовина Удружења књижевних преводилаца Србије репрезентативног удружења у култури  може се користити једино за остваривање његових статутарних циљева и не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа, запосленима или са њима повезаним лицима.

Одредбе из става 1. и 3. овог члана не односе се на примерене награде и накнаде оправданих трошкова (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта, и сл.), уговорене обавезе и исплату зарада лица ангажованих по уговору и запослених лица (чл. 37, 40, 41. Закона о удружењима).

Члан 32.

Удружење води пословне књиге и сачињава годишње финансијске извештаје, које Управни одбор подноси на усвајање Скупштини.

Годишње финансијске извештаје и пословне књиге води стручно лице које на основу извештаја прави завршни рачун, који подноси надлежним финансијским државним органима на усвајање.

VIII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 33.

Иницијативу за измену и допуну Статута даје Управни одбор Удружења или најмање педесет чланова удружења.

Иницијатива за измену и допуну Статута доставља се Управном одбору.

Ако Управни одбор прихвати иницијативу, покренуће поступак за промену статута, а ако утврди да не постоје разлози за то, одбациће иницијативу и о томе ће обавестити покретаче иницијативе.

Члан 34.

Нацрт измене и допуне Статута Управни одбор доставља члановима 15 дана пре датума који је предвиђен за одржавање Скупштине.

Одлуку о изменама и допунама Статута чланови Удружења доносе личним изјашњавањем и гласањем на Скупштини.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Удружење престаје да постоји одлуком Скупштине, уколико престану да постоје услови за његов рад и постојање.

Одлуком о престанку рада Удружења сва имовина се преноси органима који преузимају његова права и обавезе, а документација се предаје Архиву Републике Србије.

Члан 36.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Удружења усвојен 11. децембра 2010. године.

Члан 37.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др. закон), Закон о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021).

Члан 38.

Овај статут усвојен је на Скупштини 17. Јуна 2023 године, а ступа на снагу даном усвајања.

У Београду,                                                              Председник Радног председништва Скупштине

17. јуна 2023. године                                               Душко Паунковић              

                                                                                               


На основу члана 16 Статута Удружења књижевних преводилаца Србије, Скупштина удружења је на седници одржаној 17.6.2023. године, донела следећи:

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ

УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИХ ПРЕВОДИЛАЦА СРБИЈЕ

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГ УДРУЖЕЊА У КУЛТУРИ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником се уређује начин рада и поступак сазивања Скупштине Удружења књижевних преводилаца Србије (у даљем тексту Скупштине Удружења), као и ток разматрања тачака дневног реда и доношења одлука на седницама Скупштине Удружења.

Члан 2.

Скупштину Удружења чине сви чланови Удружења са правом гласа (у даљем тексту чланови)

Делокруг рада Скупштине утврђен је Статутом Удружења. 

Члан 3.

Чланови Удружења имају право да присуствују седницама Скупштине Удружења.

Скупштини Удружења могу присуствовати чланови који немају права гласа.

Чланови без права гласа могу да узму учешће у дебатама на Скупштини али не могу да учествују у гласању и одлучивању на Скупштини. 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Члан 4.

У складу са Статутом Удружења, седнице Скупштине Удружења су:

 • Редовна седница Скупштине Удружења,
 • Ванредна седница Скупштине Удружења,
 • Изборна седница Скупштине Удружења.

I Редовна седница Скупштине Удружења

Члан 5.

Редовна седница Скупштине Удружења одржава се једном годишње.

Редовну седнице Скупштине Удружења припремају Председник Управног одбора и Управни одбор Удружења.

Управни одбор утврђује предлог одлука и аката о којима ће се чланови на Скупштини изјашњавати на редовној седници и утврђује предлог Дневног реда за редовну седницу Скупштине. Приликом утврђивања Дневног реда, може се предвидети тачка дневног реда општег карактера под називом „разно“, чији се садржај утврђује на самој седници ако буде било одговарајућих предлога чланова на Скупштини.

Члан 6.

Редовну седницу Скупштине сазива председник Управног одбора достављањем позивa за седницу с предлогом дневног реда и потребним материјалима члановима Удружења.

Председник Управног одбора је дужан да редовну седницу сазове благовремено како би се испунили рокови за доставу позива и материјала члановима.

Позив за седницу и материјали достављају се члановима најкасније седам дана пре дана одређеног за седницу Скупштине.

Пуноважном доставом сматра се достава на мејл или објава на интернет страници удружења.

Члан 7.

Радом Скупштине руководи Радно председништво.

Радно председништво чине три члана од којих је један члан председник Управног одбора, који је уједно и председник Радног председништва, и два члана које бира Скупштина на његов предлог.

На почетку редовне седнице пре преласка на разматрање Дневног реда, Скупштина бира преостала два члана Радног председништва и записничара.

Члан 8.

Председник Управног одбора као председник Радног председништва Скупштине проглашава да ли постоје услови за рад и одлучивање у складу са Статутом и отвара седницу.

Члан 9.

Седницу води председник Радног председништва.

У вођењу седнице председнику Радног председништва помажу два члана Радног председништва.

Члан 10.

Председник Радног председништва објављује да седници присуствује довољан број чланова Скупштине за пуноважан рад и одлучивање и објављује да је седница Скупштине отпочела са радом.

Члан 11.

Председник Радног председништва се стара о реду на седници и поштовању Пословника.

За случај нарушавања реда на седници, председник Радног председништва изриче меру упозорења.

За случај грубог или поновљеног нарушавања реда на седници, председник Радног председништва може удаљити лице које после упозорења настави са ремећењем рада седнице.

Члан 12.

Дневни ред седнице припрема Управни одбор. Измене и допуне Дневног реда разматрају се на седници Скупштине.

Председник Радног председништва упознаје чланове Скупштине са предлозима за измене и допуне Дневног реда.

Скупштина усваја Дневни ред седнице већином гласова присутних чланова.

По завршеном изјашњавању председник Радног председништва објављује усвојени Дневни ред и прелази се на рад по тачкама Дневног реда.

Члан 13.

Рад по утврђеној тачки Дневног реда почиње уводним излагањем председника Радног председништва који затим даје реч присутним члановима.

Члан 14.

О свакој тачки Дневног реда може се водити расправа, ако по тој тачки Дневног реда има пријава за дискусију.

Председник Радног председништва даје реч пријављеним члановима Скупштине за дискусију по редоследу пријављивања.

Члан 15.

Председник Радног председништва се стара да говорник не буде ометан за време говора.

Излагање говорника може се временски ограничити, о чему одлучује Радно председништво имајући у виду обим и садржину дневног реда и планирано време трајања седнице.

Ако се говорник удаљи од Дневног реда, председник Радног председништва ће му, након упозорења, одузети реч.

Члан 16.

Скупштина одлучује да ли ће одлуке доносити јавним или тајним гласањем.

Јавно гласање спроводи се подизањем руке или унапред припремљених гласачких картона различите боје за изјашњавање “ЗА” “ПРОТИВ” и “УЗДРЖАН”.

Члан 17.

Одлука је усвојена ако се за њу изјаснила већина присутних чланова на Скупштини осим када се гласа о питањима за које је Статутом одређен већи број гласова.

Члан 18.

Председник Радног председништва објављује резултат гласања, и констатује да ли је предложена одлука донета.

– Поступак доношења општих аката

Члан 19.

Иницијативу за доношење општег акта из надлежности Скупштине подноси Управни одбор.

Члан 20.

Сваки члан на Скупштини може поднети амандман за измену и допуну предложеног општег акта најмање 3 дана пре заказане седнице у таквој форми да се о поднетом амандману може у целини гласати “за” или “против”.

Скупштина се прво изјашњава о предлогу општег акта у начелу, затим о поднетим амандманима, а потом о општем акту у целини.

Члан 21.

По окончању рада по свим тачкама дневног реда председник Радног председништва објављује да је седница Скупштине Удружења завршена и затвара седницу.

II Ванредна седница Скупштине Удружења

Члан 22.

Ванредна седница Скупштина може се сазвати на захтев председника Управног одбора удружења, Управног одбора Удружења или на основу захтева 50 чланова Удружења, који образложен захтев у писменом облику подносе Управном одбору.

Ванредну седницу Скупштине сазива Председник Управног одбора.

Ванредна скупуштина мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева. 

Члан 23.

На сазивање и рад ванредне седнице Скупштине, сходно се примењују правила о раду редовне седнице, с тим што се уз позив за ванредну седницу доставља дневни ред, а материјал се може поделити на самој седници.

Позив за ванредну седницу доставља се члановима Скупштине најкасније три дана пре дана одређеног за седницу Скупштине.

Пуноважном доставом сматра се достава на мејл или објава на интернет страници Удружења.

На седници Скупштине не могу се вршити измене и допуне дневног реда мимо дневног реда утврђеног позивом за ванредну седницу.

III Изборна седница Скупштине Удружења

Члан 24.

Изборна седница Скупштина  одржава у периодима прописаним Статутом Удружења.

Члан 25.

На сазивање и рад изборне седнице Скупштине сходно се примењују правила о раду редовне седнице Скупштине.

Члан 26.

Изборни поступак почиње тако што се на седници Скупштине предлажу и бирају чланови органа Удружења које бира Скупштина.

Изабраним се сматрају они кандидати који су добили највећи број гласова.

ЗАПИСНИК

Члан 27.

Скупштина може одлучити да се ток седнице снима тонски или камером, односно да се стенографски забележи.

О току седнице записничар сачињава записник о раду седнице Скупштине.

Записник садржи основне податке о раду седнице, са кратким забелешкама о току седнице, и то: место и време одржавања, констатацију о броју присутних, лично име записничара, констатацију о другим присутним лицима, време почетка седнице, састав Радног Председништва седнице, предлог дневног реда по тачкама дневног реда, уносе се име и презиме уводничара, име и презиме учесника у расправи, резултат гласања и текст одлуке која је донета.

Записник потписују председник Радног председништва и записничар.

Члан 28.

Општа акта и одлуке које усвоји Скупштина морају бити потписани од стране председника Радног председништва на седници, и оверена печатом Удружења.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и примењује се од прве наредне седнице Скупштине.

М.П.                              Председник Радног председништва

Душко Паунковић

Календар догађаја